Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 5 aprilie 2017 referitoare la proiectul de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1311/2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (14942/2016 – C8-0103/2017 – 2016/0283(APP))