2004/840/EG: Kommissionens beslut av den 30 november 2004 om godkännande av medlemsstaternas program för utrotning och övervakning av vissa djursjukdomar och för kontroller som genomförs i syfte att förebygga zoonoser under år 2005 samt fastställande av gemenskapens finansiella bidrag (delgivet med nr K(2004) 4600)