2004/840/ES: Odločba Komisije z dne 30. novembra 2004 o odobritvi programov za izkoreninjenje in spremljanje nekaterih živalskih bolezni ter za nadzor, usmerjen v preprečevanje zoonoz, ki so jih za leto 2005 predstavile države članice, in o določitvi višine finančnega prispevka Skupnosti (notificirana pod dokumentarno številko K(2004) 4600)