2004/840/ES: Rozhodnutie Komisie z 30. novembra 2004, ktorým sa schvaľujú programy eradikácie a monitorovania určitých ochorení zvierat a kontrol zameraných na prevenciu zoonóz, predložené členskými štátmi na rok 2005 a ktorým sa stanovuje výška finančného príspevku Spoločenstva (oznámené pod číslom documentu K(2004) 4600)