2004/840/EY: Komission päätös, tehty 30 päivänä marraskuuta 2004, jäsenvaltioiden vuodeksi 2005 esittämien eräiden eläintautien hävittämis- ja valvontaohjelmien sekä zoonoosien torjuntaohjelmien hyväksymisestä ja yhteisön rahoitusosuuden vahvistamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 4600)