2004/840/EÜ: Komisjoni otsus, 30. november 2004, millega kiidetakse heaks liikmesriikide esitatud teatavate loomahaiguste likvideerimise ja seire ning zoonooside ennetamisele suunatud kontrollimiste alased programmid aastaks 2005 ning määratakse kindlaks ühenduse rahalise toetuse suurus (teatavaks tehtud numbri K(2004) 4600 all)