Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 479/2010 της Επιτροπής της 1ης Ιουνίου 2010 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τις κοινοποιήσεις των κρατών μελών προς την Επιτροπή στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων