2006/648/EG: Beschikking van de Commissie van 22 september 2006 tot vaststelling van de technische specificaties betreffende de normen voor biometrische kenmerken in verband met de ontwikkeling van het visuminformatiesysteem (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 3699)