2006/648/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 22ας Σεπτεμβρίου 2006 , για τη θέσπιση των τεχνικών προδιαγραφών σχετικά με τα πρότυπα των βιομετρικών στοιχείων για το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2006) 3699]