Komission asetus (EY) N:o 1996/2004, annettu 19 päivänä marraskuuta 2004, Venäjän federaatiosta ja Ukrainasta peräisin olevan ammoniumnitraatin tuontia koskevan polkumyynnin vastaisen menettelyn yhteydessä tarjottujen sitoumusten hyväksymisestä sekä Venäjän federaatiosta tai Ukrainasta peräisin olevan ammoniumnitraatin tuonnin kirjaamisvelvoitteen jatkamisesta