Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1996/2004 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2004, για αποδοχή των αναλήψεων υποχρεώσεων που προτάθηκαν στο πλαίσιο της διαδικασίας αντιντάμπινγκ όσον αφορά τις εισαγωγές νιτρικού αμμωνίου καταγωγής Ρωσικής Ομοσπονδίας και Ουκρανίας και για την συνέχιση της υπαγωγής των εισαγωγών νιτρικού αμμωνίου καταγωγής Ρωσικής Ομοσπονδίας ή Ουκρανίας σε καταγραφή