/* */

Съобщение от френското правителство във връзка с Директива 94/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно условията за предоставяне и ползване на разрешения за проучване, разработване и добив на въглеводороди (Известие във връзка със заявлението за разширяване на концесията за мини за течни или газообразни въглеводороди, наричана Концесия Поасониер (Concession de Poissonnière)) (Текст от значение за ЕИП )