ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 по отношение на специално разпределените средства за инициативата за младежка заетост (COM(2020)0206 - C9-0145/2020 - 2020/0086(COD)) Комисия по регионално развитие Докладчик: Юнус Омаржи