Ehdotus: neuvoston päätös luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle ottaa käyttöön jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetun direktiivin 77/388/ETY 5 artiklan 6 kohdasta ja 11 artiklan A jakson 1 kohdan b alakohdasta poikkeava erityistoimenpide (Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)