Πρόταση Αποφασης του Συμβουλίου που επιτρέπει στο Ηνωμένο Βασίλειο να εφαρμόσει ειδικό μέτρο παρέκκλισης από τα άρθρα 5 παράγραφος 6 και 11A παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας 77/388/EΟΚ περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών (Το κείμενο στην αγγλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)