Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης Υπόθεση: M.10051 – Allianz SE/TEF Infra/UGG Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 2020/C 403/06