Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/988 оd 27. travnja 2018. o izmjeni i ispravku Provedbene uredbe (EU) 2017/656 o utvrđivanju administrativnih zahtjeva koji se odnose na granične vrijednosti emisija i homologaciju tipa za motore s unutarnjim izgaranjem za necestovne pokretne strojeve u skladu s Uredbom (EU) 2016/1628 Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP.)