Резолюция на Европейския парламент от 1 декември 2016 г. относно прилагането на европейската заповед за плащане (2016/2011(INI))