Pasiūlymas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl tarptinklinio ryšio per viešuosius judriojo ryšio tinklus Bendrijoje, iš dalies keičiantis Direktyvą 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos {SEK(2006) 925} {SEK(2006) 926}