Резюме на оценката на въздействие - Придружителен документ към Бяла книга Заедно за здраве: Стратегически подход за ЕС 2008-2013 г. - Обобщение на оценката на въздействието {COM(2007) 630 окончателен} {SEC(2007) 1374} {SEC(2007) 1376}