Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.8241 — Nordic Capital / Nordnet / Group of individual investors) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ )