Препоръка на Съвета от 12 юли 2011 година относно Националната програма за реформи на Естония за 2011 г. и съдържаща становището на Съвета относно Програмата за стабилност на Естония за периода 2011—2015 г.