Служба на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2015 година