Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно признаването на професионални квалификации за вътрешно корабоплаване и за отмяна на Директива 96/50/ЕО на Съвета и Директива 91/672/ЕИО на Съвета“ [COM(2016) 82 final — 2016/0050 (COD)]