Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 18 december 2020 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för grundläggande flygförbindelser efter den övergångsperiod som avses i avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen (COM(2020)0827 – C9-0398/2020 – 2020/0363(COD))