Förenade målen C-138/17 och C-146/17 P P: Domstolens dom (första avdelningen) av den 13 december 2018 – Europeiska unionen, företrädd av Europeiska unionens domstol mot Gascogne Sack Deutschland GmbH, tidigare Sachsa Verpackung GmbH, Gascogne SA, Europeiska kommissionen (C-138/17), Gascogne Sack Deutschland GmbH, Gascogne SA mot Europeiska unionen, företrädd av Europeiska unionens domstol, Europeiska kommissionen (C-146/17) (Överklagande — Skadeståndstalan — Artikel 340 andra stycket FEUF — Oskäligt lång handläggningstid i två mål vid Europeiska unionens tribunal — Ersättning för den skada sökandena anser sig ha lidit — Ekonomisk skada — Kostnader för bankgaranti — Orsakssamband — Dröjsmålsränta — Ideell skada)