Nariadenie Komisie (EÚ) č. 480/2010 z  1. júna 2010 , ktorým sa schvaľujú väčšie zmeny špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Spressa delle Giudicarie (CHOP)]