Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 255/2012 της Επιτροπής, της 22ας Μαρτίου 2012 , σχετικά με την τροποποίηση των αντιπροσωπευτικών τιμών και των πρόσθετων εισαγωγικών δασμών για ορισμένα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης, που ορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 971/2011 για την περίοδο 2011/2012