Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1366/2006 av den 6 september 2006 om ändring av förordning (EG) nr 2037/2000 i fråga om referensåret för tilldelningen av kvoter av klorfluorkolväten med hänsyn till de medlemsstater som anslöt sig till Europeiska unionen den 1 maj 2004