Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1366/2006 zo 6. septembra 2006 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2037/2000, pokiaľ ide o základný rok na prideľovanie kvót na hydrochlórfluórované uhľovodíky s ohľadom na členské štáty, ktoré pristúpili 1. mája 2004 k Európskej únii