Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1366/2006, annettu 6 päivänä syyskuuta 2006 , asetuksen (EY) N:o 2037/2000 muuttamisesta osittain halogenoitujen kloorifluorihiilivetyjen kiintiöiden myöntämisen vertailuvuoden osalta 1 päivänä toukokuuta 2004 Euroopan unioniin liittyneiden jäsenvaltioiden vuoksi