Υπόθεση C-819/19: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Rechtbank Amsterdam (Κάτω Χώρες) στις 6 Νοεμβρίου 2019 — Stichting Cartel Compensation, Equilib Netherlands BV, Equilib Netherlands BV κατά Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV κ.λπ.