Komission asetus (EY) N:o 690/2008, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2008 , kasvien terveyteen liittyville erityisille vaaroille alttiina olevien yhteisön alueiden tunnustamisesta suojelluiksi (uudelleenlaadittu)