Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 690/2008 της Επιτροπής της 4ης Ιουλίου 2008 για την αναγνώριση προστατευόμενων περιοχών που είναι εκτεθειμένες σε ιδιαίτερους φυτοϋγειονομικούς κινδύνους στην Κοινότητα (Αναδιατύπωση)