JŪSU PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

Šajā paziņojumā par privātumu ir sniegta informācija par jūsu personas datu apstrādi un aizsardzību

Apstrādes darbība: Eiropas Savienības tīmekļa arhīvs

Datu pārzinis: Eiropas Savienības Publikāciju birojs, nodaļa A.4 “Saglabāšana un juridiskā deponēšana”

Reģistra atsauce: DPR-EC-00861

Saturs

 1. Ievads
 2. Kāpēc un kā mēs apstrādājam jūsu personas datus?
 3. Kāds ir jūsu personas datu apstrādes juridiskais pamats?
 4. Kādus personas datus mēs vācam un apstrādājam?
 5. Cik ilgi mēs glabājam jūsu personas datus?
 6. Kā mēs aizsargājam un glabājam jūsu personas datus?
 7. Kam ir pieejami jūsu personas dati, un kam tos izpauž?
 8. Kādas ir jūsu tiesības, un kā varat tās izmantot?
 9. Kontaktinformācija
 10. Kur var atrast plašāku informāciju?

1. Ievads

Eiropas Komisija (tālāk tekstā “Komisija”) ir apņēmusies aizsargāt jūsu personas datus un ievērot jūsu privātumu. Komisija vāc un tālāk apstrādā personas datus atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 23. oktobra Regulai (EK) 2018/1725 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti (ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001).

Šajā paziņojumā par privātumu ir paskaidroti visu sniegto personas datu apstrādes iemesli un tas, kā tos vāc, apstrādā, aizsargā un izmanto un kādas ir jūsu tiesības saistībā ar jūsu personas datiem. Tajā arī sniegta kontaktinformācija saziņai ar atbildīgo datu pārzini, pie kura vērsties, lai izmantotu savas tiesības, kā arī datu aizsardzības speciālista un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja kontaktinformācija.

Zemāk sniegta informācija par apstrādes darbību “Eiropas Savienības tīmekļa arhīvs”, ko veic Eiropas Savienības Publikāciju biroja nodaļa A.4 “Saglabāšana un juridiskā deponēšana”.

2. Kāpēc un kā mēs apstrādājam jūsu personas datus?

Apstrādes nolūks: Publikāciju biroja nodaļa A.4 “Saglabāšana un juridiskā deponēšana” uztur Eiropas Savienības tīmekļa arhīvu, lai saglabātu ES iestāžu, aģentūru un citu struktūru tīmekļa vietnes. Tīmekļa arhīvs tiek veidots, automātiski tīmeklī pārmeklējot vairākas publiski pieejamas ES iestāžu uzturētas vietnes. Tādējādi izveidotais arhīvs ir sabiedrībai pieejams tiešsaistē.

Arhivēšanas rezultātā var būt savākti personas dati, kas agrāk bijuši publiski pieejami ES iestāžu tīmekļa vietnēs: ja tīmekļa vietņu īpašnieki šos personas datus bija publicējuši oriģinālajās tīmekļa vietnēs, arhivētās vietnes un lapas, iespējams, satur šos datus. Proti, ES darbinieku un varbūt arī citu personu, kas iesaistītas ES lēmumu pieņemšanā (piemēram, valsts norīkoto ekspertu) vārdu, uzvārdu un, iespējams, kontaktinformāciju. Ja tas tā ir, personas datus saturošās lapas pēc tīmekļa vietnes īpašnieka pieprasījuma var paslēpt, lai tās nebūtu plašai sabiedrībai redzamas.

Šī apstrādes darbība tiek veikta tikai sabiedrības interesēs arhivēšanas vajadzībām.

Jūsu personas datus neizmantos ne automatizētai lēmumu pieņemšanai, ne profilēšanai.

3. Kāds ir jūsu personas datu apstrādes juridiskais pamats?

Mēs apstrādājam jūsu personas datus, jo tas ir nepieciešams, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot Savienības iestādei vai struktūrai likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras.

Vēl viens apstrādes juridiskais pamats: Publikāciju biroja mandāts, Eiropas Parlamenta, Padomes, Komisijas, Tiesas, Revīzijas palātas, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas un Reģionu komitejas 2009. gada 26. jūnija Lēmums 2009/496/EK, Euratom, par Eiropas Savienības Publikāciju biroja struktūru un darbību (jo īpaši tā 3. panta 1. punkta g) apakšpunkts un 5. panta 1. punkta m) apakšpunkts).

4. Kādus personas datus mēs vācam un apstrādājam?

Lai veiktu šo apstrādes darbību, Publikāciju biroja nodaļa A.4 “Saglabāšana un juridiskā deponēšana” dažos gadījumos, iespējams, vāc šādus personas datus:

 • vārds un uzvārds;
 • kontaktinformācija (darbam lietotā e-pasta adrese, tālruņa numurs, biroja fiziskā adrese);
 • izņēmuma gadījumos — foto un citi dati.

Eiropas Savienības tīmekļa arhīvs šos datus iegūst, arhivējot oriģinālās plašai sabiedrībai pieejamās ES tīmekļa vietnes.

5. Cik ilgi mēs glabājam jūsu personas datus?

Publikāciju biroja nodaļu A.4 “Saglabāšana un juridiskā deponēšana” jūsu personas datus glabā, lai arhivētu vēstures materiālus, un bez laika ierobežojuma.

6. Kā mēs aizsargājam un glabājam jūsu personas datus?

Visi personas dati, kas ir elektroniskā formā (e-vēstules, dokumenti, datubāzes augšupielādētas datu paketes utt.), glabājas Eiropas Komisijas vai tās līgumpartnera(-u) serveros. Visas apstrādes darbības tiek veiktas saskaņā ar Komisijas 2017. gada 10. janvāra Lēmumu (ES, Euratom) 2017/46 par komunikācijas un informācijas sistēmu drošību Eiropas Komisijā.

Līgumpartneri var būt tādi, kas darbību īsteno ārpus EEZ. Pašlaik Publikāciju Birojam ir līgumi par tīmekļa arhivēšanu ar uzņēmumu “Internet Archive”, kas reģistrēts Amerikas Savienotajās Valstīs, un ar uzņēmumu “GW Crossmedia”, kas reģistrēts Nīderlandē. Uzņēmums “Internet Archive” nepiedalās sistēmā “ES un ASV privātuma vairogs”. Tomēr visi dati (arī tie, kurus savācis “Internet Archive”) tiek glabāti serveros, kas atrodas EEZ teritorijā. Komisijas līgumpartneriem ir jāievēro īpaša līguma klauzula par jūsu datu apstrādi Komisijas uzdevumā un konfidencialitātes nodrošināšanas pienākumi, kas izriet no Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR, Regula (ES) 2016/679).

Lai aizsargātu jūsu personas datus, Komisija ir ieviesusi vairākus tehniskus un organizatoriskus pasākumus. Tehniskie pasākumi, ņemot vērā ar personas datu apstrādi un apstrādāto datu būtību saistīto risku, ietver piemērotas darbības, kas garantē drošību tiešsaistē un novērš tādus riskus kā datu zudumi, to grozīšana vai neatļauta piekļuve datiem. Organizatoriskie pasākumi ietver piekļuves ierobežošanu, proti, šīs apstrādes darbības ietvaros personas datiem var piekļūt tikai pilnvarotas personas, kam ir pamatota nepieciešamība tos zināt.

7. Kam ir pieejami jūsu personas dati, un kam tos izpauž?

Jūsu personas datiem var piekļūt Komisijas darbinieki, kas ir atbildīgi par šo datu apstrādes darbību, un pilnvaroti darbinieki, ievērojot principu, ka informācija ir zināma tikai tiem, kam tā nepieciešama darbam. Šie darbinieki ievēro tiesību aktus un vajadzības gadījumā papildu noteikumus par konfidencialitāti.

Pamatojoties uz Regulas (ES) 2018/1725 preambulas 19. apsvērumu, kā arī tās 4. panta 1. punkta b) un e) apakšpunktu, 13. pantu un 25. panta 4. punktu, personas datu eventuālu nodošanu uzskata par pamatotu, jo tā notiek arhivēšanas nolūkos sabiedrības interesēs.

Eiropas Savienības tīmekļa arhīvs ir publiski pieejams internetā.

8. Kādas ir jūsu tiesības, un kā varat tās izmantot?

Jums kā “datu subjektam” atbilstīgi Regulas (ES) 2018/1725 III nodaļas (14.–25. pants) noteikumiem ir konkrētas tiesības, tostarp tiesības paslēpt savus personas datus no brīvas apskates tīmekļa arhīvā un tiesības ierobežot jūsu personas datu apstrādi. Attiecīgā gadījumā jums ir arī tiesības iebilst pret datu apstrādi un tiesības uz datu pārnesamību.

Savas tiesības varat īstenot, sazinoties ar datu pārzini vai – konflikta gadījumā – ar datu aizsardzības speciālistu. Ja nepieciešams, varat vērsties pie Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja. Izmantojiet 9. punktā sniegto kontaktinformāciju.

Ja vēlaties izmantot savas tiesības saistībā ar vienu vai vairākām konkrētām apstrādes darbībām, lūdzu, aprakstiet tās savā pieprasījumā (piemēram, miniet atsauces numuru, kā norādīts tālāk 10. punktā).

9. Kontaktinformācija

- Datu pārzinis

Ja vēlaties izmantot savas tiesības atbilstīgi Regulai (ES) 2018/1725 vai ja jums ir komentāri, jautājumi vai bažas, vai ja vēlaties iesniegt sūdzību par jūsu personas datu vākšanu un izmantošanu, lūdzam sazināties ar datu pārzini — Publikāciju biroja nodaļu A.4 “Saglabāšana un juridiskā deponēšana” —, sūtot vēstuli uz adresi info@publications.europa.eu.

- Komisijas datu aizsardzības speciālists

Par jautājumiem, kas saistīti ar jūsu personas datu apstrādi atbilstīgi Regulai (ES) 2018/1725, jūs varat sazināties ar datu aizsardzības speciālistu (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu).

- Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (EDAU)

Jums ir tiesības vērsties pie Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja (piemēram, iesniegt viņam sūdzību) (edps@edps.europa.eu), ja uzskatāt, ka datu pārziņa īstenotas jūsu personas datu apstrādes dēļ ir pārkāptas jūsu tiesības, kas noteiktas Regulā (ES) 2018/1725.

10. Kur var atrast plašāku informāciju?

Komisijas datu aizsardzības speciālists publicē visu to Komisijas veikto personas datu apstrādes darbību sarakstu, kuras ir reģistrētas un par kurām viņam ir paziņots. Sarakstam var piekļūt, sekojot šai saitei: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Šī konkrētā apstrādes darbība ir iekļauta datu aizsardzības speciālista publiskajā reģistrā ar šādu atsauces numuru: DPR-EC-00861.