Juridiski paziņojumi

Uz šajā vietnē sniegto informāciju attiecas atruna, paziņojums par autortiesībām un personas datu aizsardzības noteikumi.

Atruna

Publikāciju birojs uztur šo tīmekļa vietni, lai uzlabotu sabiedrības piekļuvi informācijai par Eiropas Savienības tiesībām, publikācijām un vispārējo politiku. Mūsu mērķis ir nodrošināt, ka šī informācija ir laicīga un pareiza. Ja ziņosiet par kļūdām, centīsimies tās izlabot.

Tomēr Publikāciju birojs neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz šajā tīmekļa vietnē publicēto informāciju.

Šī informācija:

 • ir vispārīga rakstura un neattiecas ne uz vienas konkrētas fiziskas vai juridiskas personas īpašajiem apstākļiem;
 • ne vienmēr ir vispusīga, pilnīga, precīza un atjaunināta;
 • dažkārt satur saites uz ārējām tīmekļa vietnēm, kuras nav Publikāciju biroja pārziņā un par kurām Publikāciju birojs neuzņemas atbildību;
 • nav uzskatāma par profesionālu vai juridisku padomu (ja jums ir nepieciešama konkrēta konsultācija, jums vienmēr jāvēršas pie atbilstīgi kvalificēta speciālista).

Lūdzu, ņemiet vērā, ka nevar garantēt, ka internetā pieejamais dokuments precīzi atbilst oficiāli pieņemtajam dokumenta tekstam. Autentiski un ar juridisku spēku ir tikai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicēti dokumenti (tā drukātajā versijā, bet kopš 2013. gada 1. jūlija tā elektroniskajā versijā, kura pieejama “EUR-Lex”) tīmekļa vietnē.

Mūsu mērķis ir pēc iespējas samazināt tehnisku kļūmju radītos traucējumus. Tomēr daži dati vai informācija mūsu tīmekļa vietnē var būt radīta vai strukturēta failos vai formātā, kas nav bez kļūdām, un mēs nevaram garantēt, ka šādas problēmas nepārtrauks mūsu pakalpojumus vai neietekmēs tos citādi. Publikāciju birojs neuzņemas atbildību par problēmām, ko izraisa šīs tīmekļa vietnes lietošana vai jebkādu tādu ārēju vietņu lietošana, uz kurām ir hipersaite no Publikāciju biroja uzturētās vietnes.

Šīs atrunas mērķis nav ierobežot Publikāciju biroja atbildību pretēji prasībām, kas noteiktas valstu tiesību aktos, nedz arī atbrīvot to no atbildības tajās jomās, kurās saskaņā ar valstu tiesību aktiem atbildība jāuzņemas.

Paziņojums par autortiesībām

© Eiropas Savienība, 2019. gads

 1. Juridiskos, administratīvos un judikatūras dokumentus un datus, kas publicēti šajā vietnē komerciālos vai nekomerciālos nolūkos, atļauts atkalizmantot, ja tiek norādīts to avots. Eiropas Komisijas dokumentu atkalizmantošanas politika ir izklāstīta 2011. gada 12. decembra lēmumā.
 2. Eiropas Komisijas vispārīgās publikācijas arī drīkst atkalizmantot, ja tiek norādīts avots, ievērojot iepriekš minēto lēmumu.
 3. Uz citu ES iestāžu, struktūru, biroju un aģentūru vispārīgajām publikācijām attiecas šādi noteikumi:
  • tos drīkst lejupielādēt un pavairot, ja tiek norādīts avots;
  • ja ir noslēgts bezmaksas licences līgums, publikācijas drīkst tulkot valodās, kas nav starp šajā vietnē publicētajām valodu versijām;
  • kad ES publikāciju saturs tiek iekļauts darbos, kurus paredzēts pārdot (neatkarīgi no formāta), fiziskajai vai juridiskajai personai, kas šos darbus publicē, ir jāinformē pircēji, pirms viņi veic samaksu par kādu darbu vai abonementu un ikreiz, kad viņi piekļūst šiem darbiem, par to, ka no ES publikācijām pārņemtā informācija ir par velti elektroniskā formātā pieejama šajā vietnē.

***

Šis vispārīgais princips var būt pakļauts papildu noteikumiem, kas, iespējams, minēti atsevišķajos paziņojumos par autortiesībām. Tādēļ iesakām lietotājiem iepazīties ar konkrēto dokumentu autortiesību informāciju.

Par elementiem, uz kuriem attiecas trešo personu intelektuālā īpašuma tiesības, – piemēram, tekstu, fotogrāfijām, attēliem, grafikiem u.c. – iepriekš jāsaņem atļauja no autortiesību īpašnieka.

Uz logotipiem un preču zīmēm neattiecas iepriekš minētā vispārīgā atļauja.

Jautājumus par iepriekš teikto vai citus ar autortiesībām saistītus jautājumus par ES dokumentu atkalizmantošanu lūdzam sūtīt rakstiski uz šādu adresi:

Publications Office
Access to and Reuse of Public Information
OP Portal
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg
Fakss (352) 2929-42672
E-pasts

Paziņojums par to, kā tiek aizsargāti jūsu persondati

Šajā paziņojumā par privātumu ir sniegta informācija par jūsu persondatu apstrādi un aizsardzību.

Apstrādes darbība: Lietotāju reģistrācija vietnē “Eiropas Savienības Publikāciju birojs” (Publikāciju biroja portāls), tostarp vietnē “ES publikācijas” (pirms tam “EU Bookshop”)

Datu pārzinis: Eiropas Savienības Publikāciju birojs, C.1 nodaļa "Publikāciju biroja portāls"

Atsauces numurs: DPR-EC-00449

Saturs

 1. Ievads
 2. Kāpēc un kā mēs apstrādājam jūsu persondatus
 3. Kāds ir jūsu persondatu apstrādes juridiskais pamats
 4. Kādus persondatus mēs vācam un apstrādājam
 5. Cik ilgi mēs glabājam jūsu persondatus
 6. Kā mēs aizsargājam un glabājam jūsu persondatus
 7. Kam ir pieejami jūsu persondati un kam tos izpauž
 8. Kādas ir jūsu tiesības un kā varat tās izmantot
 9. Kontaktinformācija
 10. Kur var atrast plašāku informāciju

1. Ievads

Eiropas Komisija (turpmāk “Komisija”) ir apņēmusies aizsargāt jūsu persondatus un ievērot jūsu privātumu. Komisija vāc un tālāk apstrādā persondatus atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 23. oktobra Regulai (ES) 2018/1725 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti (ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001).

Šajā paziņojumā par privātumu ir paskaidroti visu sniegto persondatu apstrādes iemesli un tas, kā tie tiek vākti, apstrādāti, aizsargāti un izmantoti un kādas ir jūsu tiesības saistībā ar jūsu persondatiem. Tajā arī sniegta kontaktinformācija saziņai ar atbildīgo datu pārzini, pie kura vērsties, lai izmantotu savas tiesības, kā arī datu aizsardzības speciālista un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja kontaktinformācija.

Zemāk sniegta informācija par apstrādes darbību “Lietotāju reģistrācija vietnē “Eiropas Savienības Publikāciju birojs” (Publikāciju biroja portāls), tostarp vietnē “ES publikācijas” (pirms tam “EU Bookshop”)”, ko veic Eiropas Savienības Publikāciju biroja C.1 nodaļa “Publikāciju biroja portāls”.

2. Kāpēc mēs vācam, glabājam un apstrādājam datus par jums?

Apstrādes darbības nolūks: Eiropas Savienības Publikāciju biroja C.1 nodaļa "Publikāciju biroja portāls” vāc un izmanto jūsu persondatus, lai reģistrētu jūs kā lietotāju vietnē “Eiropas Savienības Publikāciju birojs”, turpmāk “Publikāciju biroja portāls”, no kuras saites aizved arī uz citiem pakalpojumiem, piemēram, lapu “ES publikācijas”, kur var pasūtīt drukātus materiālus.

Dati tiek apstrādāti, lai datubāzē uzturētu sarakstu ar persondatiem.

Dati tiek arī izmantoti anonimizētā veidā pētījumiem un/vai statistikas vajadzībām ar mērķi uzlabot sniegtos pakalpojumus.

Automatizētai lēmumu pieņemšanai, piemēram, profilēšanai, jūsu persondati netiks izmantoti.

3. Kāds ir jūsu persondatu apstrādes juridiskais pamats?

Mēs apstrādājam jūsu persondatus, jo:

- apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot Savienības iestādei vai struktūrai likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras;

un

- jūs kā datu subjekts esat devis piekrišanu savu persondatu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem.

Apstrādes juridiskais pamats: Publikāciju biroja mandāts, Eiropas Parlamenta, Padomes, Komisijas, Tiesas, Revīzijas palātas, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas un Reģionu komitejas 2009. gada 26. jūnija Lēmums 2009/496/EK, Euratom, par Eiropas Savienības Publikāciju biroja struktūru un darbību.

4. Kādus persondatus mēs vācam un apstrādājam?

Lai veiktu šo apstrādes darbību, Eiropas Savienības Publikāciju biroja C.1 nodaļa "Publikāciju biroja portāls” vāc šādus persondatus:

Pilna konta izveidei obligāti sniedzamie dati:

 • Vārds
 • Uzvārds
 • E-pasta adrese
 • Parole (tiek šifrēta)

Obligātie dati, kas tiek sniegti, izmantojot vienotās pierakstīšanās kontu (no ārēja pakalpojumu sniedzēja, piemēram, Facebook, Twitter vai EU Login konta izgūti dati):

 • Lietotājvārds
 • E-pasta adrese (neattiecas uz Twitter)
 • Vārds
 • Uzvārds

Fakultatīvie dati:

 • Tālruņa numurs
 • Interesējošā joma
 • Vēlamā loma
 • Adreses veids
 • Vārds (var atšķirties no obligāti norādāmā vārda)
 • Uzvārds (var atšķirties no obligāti norādāmā uzvārda)
 • Iela
 • Pasta indekss
 • Pilsēta
 • Valsts
 • E-pasts (var atšķirties no obligāti norādāmās e-pasta adreses)
 • Tālruņa numurs adresē
 • Personas veids
 • Organizācija
 • Dienests
 • Amats

Lai pārlūkotu Publikāciju biroja portālu, persondatus var arī nesniegt. Tomēr persondati ir obligāti jāsniedz, ja vēlaties izmantot citus pilnam kontam piesaistītus pakalpojumus, piemēram, “Manas adreses”, “Mani saraksti”, “Mani logrīki”, “Mani pasūtījumi”, “Mans profils”, “Mani paziņojumi”, “Manas anotācijas”, “Mani reitingi”, “Mana meklēšana” un “Manas RSS plūsmas”.

Persondati obligāti jāsniedz arī tad, ja vēlaties kādu publikāciju pasūtīt uz mājām.

5. Cik ilgi mēs glabājam jūsu persondatus?

Eiropas Savienības Publikāciju biroja C.1 nodaļa "Publikāciju biroja portāls” glabā jūsu persondatus tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams, lai izpildītu savākšanas vai tālākas apstrādes mērķi, proti, sniegtu jums vajadzīgos pakalpojumus. Ja izveidojat pilnu kontu, jūs varat pats izdzēst datus, ja to vēlaties (izvēle “Dzēst kontu”).

Ja trīs gadu laikā kontā nenotiks nekāda darbība, minētā termiņa beigās nosūtīsim jums ziņu. Jūsu konts tiks dzēsts automātiski, ja mēneša laikā nebūsim no jums saņēmuši atbildi.

6. Kā mēs aizsargājam un glabājam jūsu persondatus?

Visi persondati elektroniskā formātā (piemēram, e-pasti, dokumenti, datubāzes, augšupielādēti dati) glabājas Eiropas Komisijas vai tās līgumpartnera “ARCANIA SASU”, kurš atbild par pasūtījumu izpildi, serveros. Visas apstrādes darbības tiek veiktas saskaņā ar Komisijas 2017. gada 10. janvāra Lēmumu (ES, Euratom) 2017/46 par komunikācijas un informācijas sistēmu drošību Eiropas Komisijā.

Komisijas līgumpartneriem ir saistoša līguma īpaša klauzula par jūsu datu apstrādi Komisijas uzdevumā un konfidencialitātes nodrošināšanas pienākumi, kas izriet no Vispārīgās datu aizsardzības regulas (“VDAR”, Regula (ES) 2016/679).

Lai aizsargātu jūsu persondatus, Komisija ir ieviesusi vairākus tehniskus un organizatoriskus pasākumus. Tehniskie pasākumi ietver piemērotas darbības, kas garantē drošību tiešsaistē un novērš tādus riskus kā datu zudumi, to grozīšana vai neatļauta piekļuve datiem, ņemot vērā risku, kas saistīts ar datu apstrādi un apstrādāto persondatu būtību. Organizatoriskie pasākumi ietver piekļuves ierobežošanu, proti, šīs apstrādes darbības ietvaros persondatiem var piekļūt tikai pilnvarotas personas, kam ir pamatota nepieciešamība tos zināt.

7. Kam ir pieejami jūsu persondati un kam tos izpauž?

Jūsu persondatiem var piekļūt Komisijas darbinieki, kas ir atbildīgi par šo datu apstrādes darbību, un pilnvaroti darbinieki, ievērojot principu, ka informācija ir zināma tikai tiem, kam tā nepieciešama darbam. Šie darbinieki ievēro tiesību aktus un vajadzības gadījumā papildu noteikumus par konfidencialitāti.

Informācija, ko mēs vācam, netiks izpausta nevienai trešai personai.

8. Kādas ir jūsu tiesības, un kā varat tās izmantot?

Jums kā “datu subjektam” atbilstīgi Regulas (ES) 2018/1725 III nodaļas (14.–25. pants) noteikumiem ir konkrētas tiesības, jo īpaši tiesības piekļūt jūsu persondatiem, tos labot vai dzēst un tiesības ierobežot savu persondatu apstrādi. Attiecīgā gadījumā jums ir arī tiesības iebilst pret datu apstrādi un tiesības uz datu pārnesamību.

Šīs apstrādes darbības vajadzībām jūs esat piekritis sniegt savus persondatus Eiropas Savienības Publikāciju biroja C.1 nodaļai "Publikāciju biroja portāls”. Jūs varat jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, par to informējot datu pārzini. Atsaukums neietekmēs tās datu apstrādes likumību, kas veikta, pirms jūs atsaucāt savu piekrišanu.

Savas tiesības varat īstenot, sazinoties ar datu pārzini vai – konflikta gadījumā – ar datu aizsardzības speciālistu. Ja nepieciešams, varat vērsties pie Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja. Izmantojiet 9. punktā sniegto kontaktinformāciju.

Ja vēlaties izmantot savas tiesības saistībā ar vienu vai vairākām konkrētām apstrādes darbībām, lūdzu, aprakstiet tās (piemēram, miniet atsauces numuru, kas norādīts 10. punktā) savā pieprasījumā.

9. Kontaktinformācija

- Datu pārzinis

Ja vēlaties izmantot savas tiesības atbilstīgi Regulai (ES) 2018/1725 vai ja jums ir komentāri, jautājumi vai bažas, vai ja vēlaties iesniegt sūdzību par savu persondatu vākšanu un izmantošanu, lūdzam sazināties ar datu pārzini: Eiropas Savienības Publikāciju biroja C.1 nodaļa "Publikāciju biroja portāls”, info@publications.europa.eu.

- Komisijas datu aizsardzības speciālists

Par jautājumiem, kas saistīti ar jūsu persondatu apstrādi atbilstīgi Regulai (ES) 2018/1725, varat sazināties ar datu aizsardzības speciālistu (data-protection-officer@ec.europa.eu).

- Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (EDAU)

Ja uzskatāt, ka datu pārziņa īstenotas jūsu persondatu apstrādes dēļ ir pārkāptas jūsu tiesības, kas noteiktas Regulā (ES) 2018/1725, jums ir tiesības vērsties pie Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja, proti, iesniegt viņam sūdzību, rakstot uz adresi dps@edps.europa.eu.

10. Kur var atrast plašāku informāciju?

Komisijas datu aizsardzības speciālists publicē visu to Komisijas veikto persondatu apstrādes darbību sarakstu, kuras ir reģistrētas un par kurām viņam ir paziņots. Sarakstam var piekļūt, sekojot šai saitei: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Šī konkrētā apstrādes darbība ir iekļauta datu aizsardzības speciālista publiskajā reģistrā ar šādu atsauces numuru: DPR-EC-00449