P7_TA(2013)0429 Kuģu pārstrāde ***I Eiropas Parlamenta 2013. gada 22. oktobra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kuģu pārstrādi (COM(2012)0118 – C7-0082/2012 – 2012/0055(COD)) P7_TC1-COD(2012)0055 Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2013. gada 22. oktobrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. …/2013 par kuģu pārstrādi un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1013/2006 un Direktīvu 2009/16/EK