Komisijas paziņojums saistībā ar īstenojamo Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 305/2011, ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK (Eiropas novērtējuma dokumentu atsauču publicēšana saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 305/2011 22. pantu) (Dokuments attiecas uz EEZ.)