Komisijas Regula (EK) Nr. 36/2009 ( 2008. gada 11. jūlijs), ar ko 2008. gadam izveido Padomes Regulā (EEK) Nr. 3924/91 paredzēto rūpniecisko ražojumu Prodcom sarakstu (Dokuments attiecas uz EEZ)