Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1831/96 της Επιτροπής της 23ης Σεπτεμβρίου 1996 σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης των παγιωμένων στη γενική συμφωνία δασμών και εμπορίου (ΓΣΔΕ) κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων για ορισμένα οπωροκηπευτικά και για ορισμένα μεταποιημένα προϊόντα με βάση τα οπωροκηπευτικά από το έτος 1996