Wniosek dotyczący decyzji Rady upoważniająca Wielką Brytanię do wprowadzenia specjalnych środków stanowiących odstępstwo od art. 11 Szóstej Dyrektywy Rady 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych