Rozhodnutie Komisie z 21/08/2007 ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú so spoločným trhom (Vec COMP/M.4788 - ROZIER / BHS) podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (Iba anglické znenie je autentické)