Vec C-273/06: Uznesenie Súdneho dvora (siedma komora) z  26. januára 2006 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Handelsgericht Wien – Rakúsko) – Auto Peter Petschenig GmbH/Toyota Frey Austria GmbH (Článok 104 ods. 3 prvý pododsek rokovacieho poriadku — Hospodárska súťaž — Dohoda o distribúcii motorových vozidiel — Výnimka podľa kategórie — Nariadenie (ES) č. 1475/95 — Článok 5 ods. 3 — Vypovedanie dohody dodávateľom — Nadobudnutie účinnosti nariadenia (ES) č. 1400/2002 — Potreba reorganizovať distribučnú sieť)