Tiesas spriedums (otrā palāta) 2010. gada 18.novembrī. # Pensionsversicherungsanstalt pret Christine Kleist. # Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu: Oberster Gerichtshof - Austrija. # Sociālā politika - Vienlīdzīga attieksme pret vīriešiem un sievietēm nodarbinātības un darba jautājumos - Direktīva 76/207/EEK - 3. panta 1. punkta c) apakšpunkts - Valsts tiesiskais regulējums, kas veicina tādu darbinieku atlaišanu, kuri ir ieguvuši tiesības uz vecuma pensiju - Gados jaunāku personu nodarbinātības veicināšanas mērķis - Valsts tiesiskais regulējums, kurā tiesības uz šādu pensiju sievietēm rodas 60 gadu, bet vīriešiem - 65 gadu vecumā. # Lieta C-356/09. Kleist TITJUR