Становище на Комитета на регионите относно „Модернизиране на висшето образование“