Komisijas Regula (ES) 2019/977 (2019. gada 13. jūnijs), ar ko attiecībā uz aklonifēna, Beauveria bassiana celma PPRI 5339, Clonostachys rosea celma J1446, fenpirazamīna, mefentriflukonazola un penkonazola maksimālajiem atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II un IV pielikumu (Dokuments attiecas uz EEZ.)