Lieta C-402/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 15. jūnijā iesniedza Consiglio di Stato (Itālija) – Tedeschi Srl in proprio e quale Mandataria Rti, Consorzio Stabile Istant Service in proprio e quale Mandante Rti/C.M. Service Srl, Università degli Studi di Roma La Sapienza