Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Meddelande från kommissionen – Insatser mot krisen i den europeiska bilindustrin KOM(2009) 104 slutlig