Становище на Европейския икономически и социален комитет относно съобщението на Комисията В отговор на кризата в европейската автомобилна промишленост COM(2009) 104 окончателен