Věc F-82/06: Žaloba podaná dne 21. července 2006 – Duyster v. Komise